Zásady ochrany osobných údajov - Informácie pre dotknuté osoby - Datafy.sk
16485
page-template-default,page,page-id-16485,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Zásady ochrany osobných údajov – Informácie pre dotknuté osoby

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len „GDPR“ a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“.

      

Obchodné meno: DFY, s.r.o., Adresa: Tupého 21/A, 831 01 Bratislava, IČO: 51 284 898, E-mail: datafy@datafy.sk, (ďalej len “prevádzkovateľ“) v informačných systémoch a pri výkone svojej činnosti spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutá osoba“). Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám podľa GDPR a zákona nasledovné informácie, ktoré sa týkajú podmienok spracúvania ich osobných údajov, ako aj informácie o právach, ktoré dotknutým osobám prislúchajú. 

     

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom:

Zabezpečenia služieb v oblasti ochrany osobných údajov na základe objednávky alebo zmluvy na právnom základom plnenie zmluvných vzťahov, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (najmä: meno, priezvisko, adresa a kontaktné údaje: telefónne číslo a e-mailová adresa). Príjemcami osobných údajov sú zmluvné strany a sprostredkovateľ, s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva zmluvy a k ním prislúchajúcu zmluvnú dokumentáciu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

Uzatvorenia dodávateľských zmlúv na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvných vzťahov, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Príjemcami osobných údajov sú zmluvné strany. Prevádzkovateľ uchováva zmluvy a k ním prislúchajúcu zmluvnú dokumentáciu 10 rokov od skončenia a vysporiadania všetkých nárokov.

Spracúvania účtovných dokladov sú právnym základom osobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov. Príjemcami osobných údajov sú  sprostredkovateľ prevádzkovateľa, s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci. Prevádzkovateľ uchováva účtovné a daňové doklady 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Spracúvania osobných údajov zamestnancov na účel plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom a obdobným vzťahom sú právnym základom osobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä: zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce; zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; zákon 461/2003 Z.z o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; zákon 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pracovná zmluva alebo dohoda v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR uzatvorená s dotknutou osobou podľa Zákonníka práce. Príjemcami osobných údajov sú sprostredkovateľ, s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci, iný oprávnený subjekt. Prevádzkovateľ uchováva pracovnoprávnu dokumentáciu – osobné spisy zamestnanca 70 rokov od narodenia, mzdové listy 50 rokov od ukončenia pracovného pomeru, prihlášky a odhlášky poisťovne (zdravotné) sociálna 10 rokov. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť pracovnú alebo obdobnú zmluvu.

Vybavenia požiadaviek z webového kontaktného formulára na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1. písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je poskytnutie služby, spočívajúcej vo vybavení žiadosti dotknutej osoby. Príjemcom osobných údajov je sprostredkovateľ, s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o ochrane osobných údajov. Osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári na webovej stránke budú vymazané dňom vybavenia žiadosti dotknutej osoby.

Zasielania marketingovej komunikácie existujúcim klientom/dotknutým osobám na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1. písm. f) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je skvalitnenie a personifikácia služieb s cieľom podporiť predajnosť. Príjemcom sú dotknuté osoby, s ktorými prevádzkovateľ v minulosti uzatvoril zmluvu na účely poskytnutia obdobnej služby a získal od nej kontaktné údaje a sprostredkovateľ, s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o ochrane osobných údajov. Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva 5 rokov.

    

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenie dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona.

   

Prevádzkovateľ neprenáša ani nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

   

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

       

Aké máte práva

máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom.

  • máte právo na opravu svojich nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov. Neváhajte nás požiadať, aby sme tieto údaje upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • za určitých okolností máte právo na výmaz svojich údajov, napríklad ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
  • za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
  • za určitých okolností máte právo nás  požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  • dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto priameho marketingu.
  • ak dotknutá osoba poskytla svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred jeho odvolaním.
  • pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
        

Dotknutá osoba sa môže so svojimi otázkami a požiadavkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv obrátiť na prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť, dopĺňať, aktualizovať túto informáciu pre dotknuté osoby.