Všeobecné obchodné podmienky - Datafy.sk
16336
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-16336,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DFY, s.r.o., IČO: 51 284 898, so sídlom Bratislava – Nové Mesto, Tupého 21/A, 831 01, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, vložka č. 125627/B (ďalej len „Predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“) uzatvárané prostredníctvom: a) internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod prevádzkuje Predávajúci na webových stránkach umiestnených na internetovej adrese: www.datafy.sk, b) e-mailovej komunikácie (individuálne zmluvy).
 2. Kupujúcim sa rozumie ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je ďalej považovaná v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.
 3. Predmetom kúpy sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie GDPR dokumentácia (ďalej len „Produkt“) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Obsah a rozsah Produktu, výška ceny vzťahujúca sa ku Produktu je uvedená v internetovom obchode priamo u tohto Produktu, pri individuálnych cenových ponukách je obsah, rozsah a cena Produktu stanovená dohodou. V prípade, že sa Predávajúci stane platcom DPH, bude k cene Produktu pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej sadzbe.
 4. Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok a ich obsah považuje za jasný a zrozumiteľný: a) v prípade internetového obchodu odoslaním objednávky Predávajúcemu. b) v prípade e-mailovej komunikácie odsúhlasením e-mailovej ponuky Predávajúcemu. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 5. Ustanovenia odlišné od všeobecných obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením všeobecných obchodných podmienok.
 6. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sú vyhotovené v slovenskom jazyku a rovnako tak kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
 7. Predávajúci môže znenie všeobecných obchodných podmienok meniť či dopĺňať.
 8. Skratkou „OZ“ sa rozumie zákon č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník.

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má možnosť objednať Produkt formou odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu. Kupujúci urobí elektronickú objednávku tak, že na webovej stránke: http://www.datafy.sk/ označí Produkt na objednávkovom formulári a doplní všetky údaje vo formulári uvedené. Pred odoslaním záväznej objednávky má Kupujúci možnosť do objednávky uvedené údaje skontrolovať a prípadne ich opraviť. Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky a cenu za Produkt.
 2. Objednávka odoslaná Predávajúcemu je považovaná za návrh zmluvy. Súčasťou objednávky je potvrdenie zo strany Kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza v okamihu zaplatenia zálohovej faktúry, ktorú Predávajúci po prijatí objednávky pošle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke. Po prijatí platby Predávajúci pošle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke, potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy a o dodaní Produktu do 30 dní odo dňa poskytnutia všetkých potrebných podkladov od Kupujúceho pre dodanie Produktu (ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak).

III. Spôsob platby, spôsob plnenia

 1. Objednávky je možné zaplatiť bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorú vystaví Predávajúci po prijatí objednávky a pošle ju na a e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke. Splatnosť zálohovej faktúry je uvedená priamo na faktúre. Ak neuhradí Kupujúci túto faktúru riadne a včas, objednávka je stornovaná. Kupujúci môže v takomto prípade možnosť objednať Produkt tvorbou novej objednávky. Kupujúci bude informovaný o dodaní Produktu e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
 2. Produkt bude dodaný e-mailovou formou na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke, do termínu uvedeného v potvrdení o uzavretí kúpnej zmluvy, ak to nie je dohodnuté inak na základe objednávky Produktu. Predávajúci nezodpovedá za nedodanie Produktu alebo omeškanie dodania z dôvodu uvedenia nesprávnej e-mailovej adresy Kupujúcim alebo nefunkčnosti e-mailovej adresy Kupujúceho.
 3. Kupujúci zodpovedá za správne a úplné poskytnutie údajov Predávajúcemu, na základe ktorých mu bude dodaný Produkt. Po dodaní Produktu je Kupujúci zodpovedný za správne vyplnenie údajov a kontrolu dodaného Produktu. Akékoľvek nesprávne údaje, ktoré Kupujúci pri dodaní Produktu zistí a nezodpovedajú skutkovému stavu, je povinný oznámiť okamžite Predávajúcemu.
 4. V prípade, že Kupujúci zrealizoval/zrealizuje zmeny v Produkte bez súhlasu Predávajúceho alebo aktualizoval/aktualizuje Produkt samostatne, bez pomoci Predávajúceho, preberá Kupujúci v plnej miere  zodpovednosť za celý Produkt, ako aj za prípadné škody, ktoré môžu z danej činnosti Kupujúceho vzniknúť.
 5. Predávajúci nie je zodpovedný za realizáciu doporučených opatrení v Produkte a dodržiavanie ustanovení GDPR a zákona Kupujúcim t.j. ako Kupujúci dodržuje GDPR a zákon, ak to nie je dohodnuté inak na základe objednávky Produktu.
 6. Predávajúci nie je zodpovedný za škodu spôsobenú Kupujúcemu najmä nie však výlučne, ak Kupujúci uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje Predávajúcemu alebo neposkytol Predávajúcemu všetky potrebné podklady a dokumenty pre poskytnutie Produktu, vrátane aktualizácie Produktu.
 7. Predávajúci a jeho zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch s ktorými prídu do styku. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov a aj po skončení pracovného pomeru.

IV. Autorské práva

 1. Predávajúci týmto udeľuje Kupujúcemu nevýhradnú, časovo a územne neobmedzenú licenciu k výstupom s tým, že Kupujúci nie je oprávnený užívať také výstupy inak ako pre svoju osobnú potrebu, t.j. nesmie ich ďalej rozširovať, predávať, prenajímať, oznamovať verejnosti či akokoľvek poskytovať tretím osobám okrem kontrolných orgánov. Cena licencie je zahrnutá v cene Produktu.
 2. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že pri akomkoľvek používaní webovej stránky: www.datafy.sk ako aj sťahovaných diel je povinný rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy, najmä autorský zákon a je povinný vyvarovať sa akýchkoľvek zásahov do autorských práv a práv duševného vlastníctva.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že za porušenie autorských práv alebo iných práv chránených zákonom môže byť postihnutý podľa platných právnych predpisov.

V. Ukončenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci súhlasí s tým, že Predávajúci zahájil činnosti ku dodaniu Produktu obratom po potvrdení objednávky Kupujúceho, a preto z tohto dôvodu nemá Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

VI. Reklamácia

 1. Kupujúci má právo oboznámiť sa so zameraním a kvalitou poradenskej činnosti Predávajúceho pred objednaním Produktu okrem iného na webovej stránke Predávajúceho: www.datafy.sk. Z tohto dôvodu nie je Kupujúci oprávnený po zaplatení zálohovej faktúry za Produkt požadovať vrátenie už uhradenej platby za Produkt so zdôvodnením, že mu zo subjektívneho hľadiska Produkt nevyhovuje.
 2. Prípadné reklamácie z iného dôvodu ako je uvedené v bode 1., článku VI, môže Kupujúci vzniesť zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: info@datafy.sk. E-mail musí obsahovať: číslo zálohovej faktúry alebo variabilný symbol, termín úhrady zálohovej faktúry a kontaktné údaje Kupujúceho, ktorého sa reklamácia týka, popis zistených závad a ich iných nežiadúcich prejavov.
 3. Predávajúci vyrozumie Kupujúceho o prijatí reklamácie najneskôr do 14 dní od jej doručenia e-mailom, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
 4. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenský republiky.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory zmierom, popr. pomocou mediátora.
 3. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webovej stránke Predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.
 4. Pre Predávajúceho i Kupujúceho je záväzné znenie všeobecných obchodných podmienok uvedené na webovej stránke Predávajúceho v deň, keď Kupujúci uskutoční objednávku.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.6.2019.